ALGEMENE VOORWAARDEN KipKep BV

 

0. Definities

Wij, we, ons, KipKep:  KipKep B.V., kantoorhoudende te (5644 LG) Eindhoven aan het adres Balsemienstraat 4 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82019177.

Jij, jou, je: Dat ben jij of het bedrijf dat je vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een offerte uitbrengen of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.

Consument: Wanneer jij een natuurlijke persoon bent en de Overeenkomst niet voor of namens een bedrijf met ons aangaat, ben jij Consument.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

 

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij de deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.
1.2 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes

2.1 Al onze offertes, aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij we je in het door ons toegestuurde document vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.
2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.
2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.
2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een offerte of aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.
3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.

4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.5 Indien je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
Indien je als consument een bedrag betaald heeft, zal KipKep dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door jou als consument is gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou als consument zelf, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.6 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
4.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende producten:
>> De Me-in-a-Nutshell producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
>> De KipKep Woller is een gecertificeerd medisch hulpmiddel en mag in verband met hygiëne niet geretourneerd worden indien de Woller uit de verpakking is gehaald. Dit is wettelijk zo bepaald.

5. Wat we van jou verwachten

5.1 Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld.
5.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.
5.3 Je bent gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan jou ter beschikking worden gesteld. Als je deze afname weigert en/of nalatig bent met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft KipKep het recht om de zaken op te slaan voor jouw rekening en risico.
5.4 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichtingen uit dit artikel hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
6.2 Wij proberen binnen 3 werkdagen de door jou bestede producten te leveren. Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.
6.3 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Heb jij speciale wensen? Dan proberen we hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.
6.4 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden laten verrichten door derden. Als wij op jouw verzoek een begroting voor kosten van deze derden opstellen, dan is deze altijd indicatief. Mocht jij zelf besluiten om een door ons geadviseerde derde in te schakelen, dan zijn wij daarin geen partij. Je moet dan zelf met die derde nieuwe afspraken maken. Wil je derden inschakelen en heeft dat invloed op de uitvoering van onze Overeenkomst? Overleg dan vooraf even met ons wat de mogelijkheden zijn.
6.5 Onze opdracht omvat nooit:
– het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
– het controleren van de spelling, grammatica, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie;
– het toetsen of jouw instructies voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij wij dit hebben afgesproken;
6.6 Wij kunnen de Overeenkomst in verschillende fases uitvoeren (“deelleveringen”) en de uitgevoerde (deel)leveringen afzonderlijk aan jou in rekening te brengen.
6.7 Als jij en wij samen na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.
6.8 De door jou bestelde producten kunnen alleen geleverd worden zolang de voorraad van KipKep strekt. Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode dat er onvoldoende voorraad voorhanden is bij ons, zonder dat wij gehouden zijn om schadevergoeding te betalen en zonder dat de overeenkomst door jou kan worden ontbonden.

7. Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.
7.2 Als moment van levering geldt:
– als wij samen zijn overeengekomen dat KipKep de zaken aflevert op jouw kantoor of een andere door jou aangewezen plaats: het moment dat KipKep de zaken op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken op dat moment door jou geweigerd;
– in het geval dat je de zaken in ontvangst komt nemen ten kantore van KipKep of een door KipKep aangewezen plaats: het moment waarop jij volgens de afspraak de zaken in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken op dat moment geweigerd door jou of ook al verschijn je niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.
7.3 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij jou.
7.4 Je bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij jou worden afgeleverd. Als je afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan is KipKep gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van jou.
7.5 KipKep is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op jou te verrekenen met bedragen die jij of een aan jou gelieerde vennootschap aan KipKep verschuldigd is.
7.6 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen jij aan KipKep verschuldigd bent, is de administratie van KipKep leidend.

8. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen

8.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:
– jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt;
– wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst;
– door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen;
– jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen; of
– er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de producten of diensten.
In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
8.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.
8.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.
8.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dit geval mogen wij de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren. Zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te hoeven betalen.

9. Als jij de overeenkomst wil annuleren

In andere gevallen dan genoemd in artikel 8 is annuleren alleen mogelijk als wij dit allebei goed vinden.

10. Overmacht

10.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.
10.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde producten of diensten te laat geleverd krijgen of een algemene elektronische of internetstoring.
10.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.
10.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

11. Vergoedingen en betaling

11.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als wij dat aangegeven hebben.
11.2 Wanneer je bij ons inkoopt als zakelijke partij, ben je de eerste keer dat je bij ons inkoopt, de afgesproken prijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Onze werkzaamheden zullen we dan pas aanvangen na ontvangst van deze betaling(en).
11.3 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ons honorarium, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
11.4 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.
11.5 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.
Een Consument zal eerst door ons worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Je bent als Consument 2% rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
11.6 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
11.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.
12.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:
– Als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;
– de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
– normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten onze schuld om ontstaat;
– omstandigheden die buiten onze macht liggen.
12.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
12.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
12.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

13. Vrijwaring

Als jij derden in de gelegenheid stelt om onze producten te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaar jij ons voor elke aansprakelijkheid voor schade geclaimd die door jou of door een derden wordt geclaimd.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle (deel)producten die wij leveren blijven eigendom van ons, totdat jij aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst hebt voldaan. Wel blijft wat wij in artikel artikel 15 hebben afgesproken van toepassing.
14.2 Omdat deze producten van ons blijven, mag jij ze niet verkopen, aan een ander leveren of op een andere manier vervreemden. Ook heb jij niet het recht om deze producten te verpanden of andere rechten op de producten te verlenen.
14.3 Jij geeft ons nu, vooraf, toestemming om (digitale en fysieke) plaatsten te betreden waar onze producten zich bevinden om deze terug te nemen. Deze toestemming is onvoorwaardelijk en kan jij niet meer intrekken.
14.4 Als jij (mogelijk) in betalingsmoeilijkheden komt, dan vertel je ons dit zo snel mogelijk.

15. Intellectuele eigendom

15.1 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden derhalve te allen tijde alle rechten op de door ons gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
15.2 Wanneer alle verplichtingen door jou zijn voldaan, dan mag jij het door ons opgeleverde resultaat (intern) gebruiken. Dit betreft een gebruikslicentie. Zijn er geen afspraken gemaakt over het gebruik? Dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot waar het product of de dienst in eerste instantie voor is bedoeld. Het recht op gebruik is niet exclusief en mag je niet aan andere overdragen, tenzij we hier natuurlijk andere afspraken over hebben gemaakt.
15.3 Wij mogen het design dat wij maken, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald. Natuurlijk delen we nooit jouw vertrouwelijke informatie met andere.
15.4 Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen.

16.Klachten

16.1 Wij vinden het belangrijk dat de door geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen. We vragen daarom aan jou, om de zaak na levering te onderzoeken en te checken. Als een product niet voldoet aan jouw verwachtingen en zij niet kunnen worden gebruikt zoals valt te verwachten, dan ontvangen we graag binnen 7 dagen na levering hier een melding van.
16.2 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
16.3 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.
16.4 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.
16.5 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.
16.6 Het kan natuurlijk gebeuren dat er een afwijking is in de kleur, kwaliteit en vorm van de verschillende geleverde producten. Ook kunnen kleuren op digitale schermen afwijken van de daadwerkelijke kleuren. (Kleur)afwijkingen kunnen geen reden vormen voor klachten, afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst en/of een schadevergoeding, als de (kleur)afwijkingen in de handel gebruikelijk of van geringe betekenis zijn.
16.7 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 16.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
16.8 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
16.9 Als het geleverde na oplevering niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als jij zelf wijzigingen aan het geleverde hebt gemaakt of door andere hebt laten verrichten, vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
16.10 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegen ons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.
16.11 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
16.12 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

17. Bij problemen…

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
17.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
17.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.


Informatie rondom retour

KipKep

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u consument bent, de overeenkomst wilt herroepen en als het herroepingsrecht van toepassing is (zie artikel 4 van onze algemene voorwaarden).
>> Download hier de print-versie van dit herroepingsformulier <<

Retourneren

Wanneer je een overeenkomst aangaat als consument met KipKep en er sprake is van een “overeenkomst op afstand” dan heb je het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst daarvan zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling van het product niet verbroken is en mits er geen sprake is van gepersonaliseerde producten of andere (wettelijke) uitsluitingen van het herroepingsrecht. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending van jouw adres naar ons bezoekadres zijn voor jouw eigen rekening. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten, als het product inmiddels in goede orde retour ontvangen is door ons. Je mag het product bekijken en beoordelen, maar niet de verzegeling ervan verbreken en/of het product gebruiken. Wanneer de verzegeling is verbroken en/of het product is gebruikt, kun je geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.


Identiteit ondernemer (bezoek- en postadres)

KipKep BV
Balsemienstraat 4
5644 LG Eindhoven
E-mailadres: [email protected]
Kamer van Koophandel: 82019177

Modelformulier voor herroeping

Ik deel je hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Besteld op (DD-MM-YYUY):                                  Factuurnummer:

________________________________ _______________________________

Ontvangen op (DD-MM-YYYY)

_______________________________

Naam consument:

_________________________________________________________________________________

Adres consument:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

IBAN Rekeningnummer: _____________________________________________________________

Handtekening van consument (alleen als het op papier wordt ingediend):

_________________________________________________________________________________

Datum: __________________________________________________________________________

 

herroepingsformulier